КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Головна » 2019 » Октябрь » 29 » Поширення позитивного досвіду
12:34
Поширення позитивного досвіду

Поширення позитивного досвіду

 

25.10.2019 року у Комунальному некомерційному підприємстві «Центральна міська лікарня» м. Торецька пройшло засідання круглого столу з питань «Поширення позитивного досвіду з питань охорони праці» .

На засіданні були присутні представники Торецького фонду соціального страхування нещасних випадків, управління соціального захисту війсково-цивільної адміністрації м.Торецька, представники та відповідальні особи за стан охорони праці підприємств міста.

КНП «ЦМЛ» м.Торецька відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, Закону України «Про охорону праці», забезпечує функціонування системи управління охороною праці. Це є важливим чинником робітничого процесу в лікарні, забезпечення здорових і безпечних умов праці для працівників лікарні.

У КНП «ЦМЛ» працює 622 працівника. З цією метою створена та діє служба з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Керівництво роботою з управління охороною праці та відповідальність за її функціонування покладено на головного лікаря.

Організаційно-методичне керівництво діяльністю служби охорони праці, підготовку управлінських рішень у сфері охорони праці та контроль за їх реалізацією здійснює інженер з охорони праці.

Основна робота служби охорони праці, спрямована на розроблення й перегляд нормативних актів, комплексних організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безпечних умов праці , попередження травматизму, якісне проведення інструктажів, навчання працівників, здійснення функцій контролю за виконанням працівниками посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці тощо.

В основу побудови й функціонування системи управління охороною праці (СУОП) відповідно до Закону України «Про охорону праці» покладені принципи:

- пріоритету життя й здоров'я працівників відносно результатів діяльності в лікарні;

- повної відповідальності головного лікаря за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

- підвищення рівня безпеки на кожному робочому місці шляхом забезпечення контролю за їх оснащенням та організацією, роботою обладнання з метою створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- комплексного розв'язання завдань охорони праці, безпеки життєдіяльності на основі розроблених комплексних заходів з цих питань;

- зацікавленості в безпечному протіканні робочого процесу, умовах праці, стану робочих місць, підвищенні ефективності функціонування СУОП;

- відповідності заходів та засобів з охорони праці рівню потенційних небезпек в лікарні та фактичному стану умов праці;

- якісного навчання, інструктажів з працівниками, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- співпраці лікарні з представниками Держпраці, Фонду соціального страхування, ДСНС.

Для злагодженого функціонування системи управління охороною праці в КНП затверджені такі положення: Положення про СУОП КНП «ЦМЛ» м.Торецька, Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності лікарні, Положення про організацію навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, Положення про організацію медичних оглядів працівників , Положення про порядок забезпечення працівників КНП «ЦМЛ» спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, Положення про проведення адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності в лікарні, Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «ЦМЛ» м.Торецька. На основі законодавчих, галузевих і міжгалузевих нормативних актів з охорони праці керівниками структурних підрозділів постійно розробляються і доповнюються інструкції з охорони праці – по професіях, які задіяні в лікарні та по видам робіт, службою охорони праці, безпеки життєдіяльності надається методична допомога під час їх розроблення. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах лікарні на нарадах це теж не менш важливий напрямок роботи служби охорони праці, безпеки життєдіяльності.

У КНП «ЦМЛ» створена та діє служба спостереження за експлуатацією будівель, споруд й інженерних мереж, яка контролює надійність їх безпечної експлуатації, відповідно до Положення про службу спостереження за експлуатацією будівель, споруд й інженерних мереж лікарні та інших нормативних документів з цього питання.

Призначені особи, відповідальні за газове, електрогосподарство, за справний стан і безпечну експлуатацію водогрійних котлів, за безпечну експлуатацію теплової мережі лікарні. Відповідальні особи мають необхідну підготовку, пройшли навчання й перевірку знань у спеціалізованих навчальних закладах й організовують контроль та роботу згідно з вимогами нормативної документації щодо їх безпечної експлуатації.

Під час укладання трудового договору працівників КНП «ЦМЛ» інформують про умови праці в лікарні, про наявність на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я працівника, а також про права їх на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Посадові особи, відповідно до затвердженого плану-графіку (наказ МОН України № 1239 від 26.11.2015 року), а саме: головний лікар, його заступники, завідувач господарством, інженер з охорони праці, проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності на базі Навчально-методичного комбінату м. Краматорська,один раз на три роки з отриманням посвідчень, що дає право на створення постійно діючої комісії з навчання та перевірки знань на базі лікарні. Усі інші працівники проходять навчання й перевірку знань на базі КНП «ЦМЛ». Під час проведення навчання на базі КНП, лекційні та практичні заняття з питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях проводять представники регіональних відділів та управлінь Держпраці, Фонду соціального страхування, ДСНС. Крім того, їх представники є членами комісій з перевірки знань на базі лікарні. Працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 №263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.95 за №18/554 (далі - роботи підвищеної небезпеки), проходять щорічне спеціальне навчання й перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Значний вклад щодо проведення пропаганди безпечного виконання робіт на робочих місцях медичних працівників та працівників господарського підрозділу внесло Торецьке відділення Фонду Управління у Донецькій області. Організація круглих столів щодо вирішення проблемних питань з охорони праці та консультацій з законодавчим підтвердженням прийнятих рішень, передача досвіду щодо організації контролю, аналізу в інших підприємствах, медичних закладах.

Адміністрація лікарні здійснює заходи по заохоченню працівників за роботу, спрямовану на поліпшення стану охорони праці, визначеного вимогами нормативних актів.

У КНП «ЦМЛ» м.Торецька постійно здійснюється контроль, аналіз стану робочих місць, умов праці та попередження і прогнозування потенційних небезпек, виявляються порушення працівниками діючих правил, інструкцій з охорони праці, а посадовими особами своїх посадових інструкцій та законодавства з охорони праці.

Система триступеневого контролю в лікарні передбачає:

- 1 ступень контролю у структурних підрозділах відповідальними особами проводиться щоденно з відміткою у відповідному журналі;

2 ступень контроль один раз на десять днів, з боку служби охорони праці, профспілкового комітету (при виявленні недоліків складається припис інженером з охорони праці);

3 ступень контролю щомісячно у присутності головного лікаря, відповідальних осіб структурного підрозділу, профсоюзного комітету, інженера з охорони праці перевіряється стан охорони праці комісійно.

Об’єктами контролює всі структурні підрозділи лікарні, ділянки підвищеної небезпеки, лабораторії, відділення і лікарня в цілому.

Метою триступеневого контролю є оцінювання виконання вимог, що ставляться до СУОП, визначення ефективності її функціонування, розроблення заходів щодо її удосконалення. Відповідність стану охорони праці в структурних підрозділах вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, а також підготовка управлінських рішень, спрямованих на створення здорових, безпечних умов праці, розроблення і виконання заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Принципи здійснення триступеневого контролю: об’єктивність, професійна компетентність, незалежність кожного члена контролюючої групи від керівника підрозділу, що перевіряється.

Робота працівників господарської частини розпочинається з оперативки, на якій проводиться інструктаж безпечним методам виконання робіт, огляду робочих місць та усунення або приведення до нормативних значень рівня небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

У структурних відділеннях коледжу проводяться Тижні безпеки життєдіяльності, в рамках яких перевіряється стан приміщень,стан палат, санвузлів, а також проводяться бесіди з пацієнтами що звернулися за медичною допомогою з метою попередження травм в побуті та обізнаності їх щодо дій в надзвичайних ситуаціях.

Перед оформленням пацієнта до відділення, всі пацієнти проходять навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, проводяться тренінги щодо практичних застосувань вогнегасників та евакуаційних дій.

У разі грубого порушення правил безпечної роботи, які можуть спричинити ушкодження здоров’я працівників, або призвести до аварії, представники служби охорони праці в особі інженера з охорони праці, керівник структурного підрозділу), завідувач господарством, мають право зупинити роботу, до усунення цього порушення.

Результати перевірок, виявлені недоліки обговорюються на нарадах КНП. Якщо виникає необхідність попереджувальних та коригувальних дій, необхідність яких випливає з результатів моніторингу функціонування та аналізу результативності СУОП, службою охорони праці, безпеки життєдіяльності разом з керівником відповідного структурного підрозділу та представником первинної профспілкової організації розробляються попереджувальні та коригувальні заходи, які затверджуються головним лікарем. Планування, виконання та результат попереджувальних та коригувальних дій підлягає документуванню та аналізу. Будь-яка виявлена неактуальність розроблених заходів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки повинна мати своїм наслідком відповідні попереджувальні та коригувальні дії. Крім того, якщо сталися нещасні випадки, після з’ясування причин розробляються заходи щодо їх усунення та попередження травматизму і профзахворювань.

Аналіз ефективності СУОП в КНП «ЦМЛ» проводиться 1 раз на 3 місяці службою охорони праці, безпеки життєдіяльності на підставі таких показників:

стан аварійності – при наявності аварій і виробничих неполадок;

стан виробничого травматизму і профзахворювань – при наявності нещасних випадків і профзахворювань;

стан травматизму серед працівників – при наявності нещасних випадків;

виконання заходів, передбачених актами розслідувань нещасних випадків, аварій, профзахворювань, вимог наказів, розпоряджень, колективного договору, приписів, заходів, які записані у журналах адміністративно-громадського та оперативного контролю за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності лікарні;

у випадках примусових зупинок обладнання службою охорони праці, безпеки життєдіяльності лікарні або іншими відповідальними особами;

дотримання вимог інструкцій з експлуатації, охорони праці, безпеки життєдіяльності працівниками структурних підрозділів лікарні, у разі невиконання – встановлення причини.

Служба охорони праці, безпеки життєдіяльності лікарні на підставі аналізу оцінює стан охорони праці в структурних підрозділах. Результатами можуть бути оцінки «задовільно» або «незадовільно».

Після оцінки «незадовільно» служба охорони праці, зобов’язана представити головному лікарю пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які винні у порушенні вимог охорони праці.

Після оцінки «задовільно» служба охорони праці, може клопотати про заохочення працівників, які беруть активну участь у підвищенні безпеки й сприяють поліпшенню умов праці.

Не менше одного разу на рік служба охорони праці, безпеки життєдіяльності доповідає на нарадах (адміністративних, лікрадах, зборах трудового колективу ) про результати моніторингу функціонування та аналізу результативності СУОП в лікарні, а також виконання прийнятих рішень та пропозицій щодо удосконалення СУОП.

Основні напрямки, форми, методи, конкретні заходи щодо роботи з попередження травматизму в КНП, відображується в планах, заходах на наступний рік.

У разі аналізу причин нещасних випадків і профзахворювань (за наявності), а також невиробничого травматизму розробляються пропозиції, рекомендації щодо профілактики таких випадків.

Інформація про стан охорони праці, безпеки життєдіяльності в лікарні формується також з приписів органів державного нагляду, документів про планування роботи з охорони праці, навчання, пропозицій органів громадського контролю, документів про технічний огляд машин, устаткування, пристроїв, дані про потенційні виробничі небезпеки тощо.

Служба охорони праці КНП «ЦМЛ» здійснює оперативне керівництво у виконанні наказів головного лікаря, наказів і вказівок державних органів управління, приписів органів державного нагляду, пропозицій представників профспілки, заходів, зазначених в актах розслідування нещасних випадків, аварій, а також при оперативному усуненні потенційної небезпеки, що виникла внаслідок різних порушень вимог охорони праці.

Кожен працівник лікарні на своєму робочому місці зобов'язаний дотримуватися трудової дисципліни, правил, норм та інструкцій з охорони праці в рамках покладених на нього обов'язків.

Працівники, які порушили вимоги охорони праці і при цьому виникла виробнича небезпека, а також особи, які своєчасно не повідомили про небезпеку, що виникла із інших причин, повністю, або частково позбавляються будь яких доплат протягом робочого року.

Працівники, що порушують законодавство з охорони праці, правила, норми або інструкції, допускають невиконання заходів, посадових обов'язків, приписів органів державного нагляду, а також наказів і розпоряджень головного лікаря, притягуються в залежності від характеру порушень та їх наслідків до дисциплінарної або матеріальної відповідальності.

Допущені працівниками в процесі трудової діяльності порушення, незалежно від їх наслідків, підлягають обліку, аналізу й обов'язковому впливу на порушників.

Основний принцип боротьби з виробничим травматизмом – створення безпечних умов праці, усунення небезпечних і шкідливих факторів повністю чи приведення їх рівня до нормативних значень, в тому числі, за рахунок розроблення якісних та ефективних заходів по усуненню причин виробничого травматизму та професійної захворюваності. Тому результат профілактичної роботи щодо запобіганню нещасним випадкам формується у лікарні спільними зусиллями працівників, профспілкової організації та адміністрації лікарні.

Особлива увага приділяється організації контролю за дотриманням працівниками правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів, використання ЗІЗ, виконання робіт відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Безпека обладнання, що експлуатується, забезпечується шляхом приведення його у відповідність до вимог правил охорони праці, а також своєчасного проведення планово-попереджувальних ремонтів, випробувань, удосконалення системи огороджувальних та запобіжних засобів.

Адміністрація лікарні зацікавлена в збереженні здоров'я та працездатності своїх працівників та дотримання принципу пріоритетності по відношенню до трудової діяльності. Витрати на охорону праці склали в поточному 2019 році 0,49% від фонду оплати праці.

Інформацію щодо позитивного досвіду профілактичної роботи з питань охорони праці по комунальному некомерційному підприємству «Центральна міська лікарня» м.Торецька по створенню та впровадженню повноцінної СУОП планується опублікувати в засобах масової інформації для ознайомлення інших інженерів з охорони праці підприємств м.Торецька.

 

Переглядів: 151 | Додав: cgb_dzer | Теги: охорона праці, досвід | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: